За адвокати

„Имам Право“ ви предлага сътрудничество, с което бихте могли да увеличите значително приходите си. Продуктът е насочен към вашите потенциални клиенти, които не стават реални клиенти, защото:
 • Нямат достатъчно парични средства, за да платят адвокатския хонорар и съответните съдебни такси за образуване и водене на съдебно производство пред една или всички съдебни инстанции;
 • Не искат да носят риска, при загуба на делото да платят разходите и на насрещната страна за една или всички съдебни инстанции;

Варианти на сътрудничество

„Имам Право“ ще финансира всички разходи по бъдещото дело, което одобри, като предлага следните два варианта на сътрудничество:
 • Делото се води от вашата адвокатска кантора – в този случай, ние финансираме всички разходи за държавни такси, експертизи и т.н., пред всички съдебни инстанции, а вашето възнаграждение се заплаща в съотношение 10% при поемане на случая и 90% при успешно приключване на казуса с влязло в сила решение. Хонорарът се дължи за всяка съдебна инстанция и не може да надвишава минималния размер, предвиден в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения;
 • Делото се води от наета по наша преценка адвокатска кантора – при поемане на случая, вие получавате хонорар за провеждането на необходимите консултации и разяснения по казуса в размер на 50% от адвокатския хонорар за процесуално представителство пред една съдебна инстанция, предвиден в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, независимо от по-нататъшните действия на другата кантора и/или клиента, както и от резултата от делото;
Възнаграждението на „Имам Право“ е в размер на 20% до 40% от присъдените суми при спечелване на делото и се договоря на отделно основание с клиента, титуляр на спорното право. При загуба на делото, извършените разходи са за сметка на „Имам Право“.

За какви дела?

Видовете дела, които подлежат на финансиране, са следните:
 • Дължими суми по договори и фактури и по всякакви търговски и облигационни отношения;
 • Дела по запис на заповед и нотариално заверени споразумения;
 • Дължими обезщетения от застрахователи по Каско, ГО, ПТП, застраховки на имущество;
 • Дела за недвижими имоти и вещни права върху тях;
 • Незаконно уволнение и неизплатени трудови възнаграждения от работодатели;
 • Обезщетения за трудови злополуки;
 • Обезщетение за забавено правосъдие по всички видове дела;
 • Обезщетение за причинени вреди от непозволено увреждане от трети лица;
 • Неизплатени суми по обществени поръчки;

Повече информация

В случай че предложението ни представлява интерес за вас, не се колебайте да ни потърсите на телефон 02 44 56 9 56 за предоставяне на повече информация.
adwise pixel