За какви дела?

  • Дължими суми по договори и фактури и по всякакви търговски и облигационни отношения
  • Дела по запис на заповед и нотариално заверени споразумения
  • Дължими обезщетения от застрахователи по Каско, ГО, ПТП, застраховки на имущество
  • Дела за недвижими имоти и вещни права върху тях
  • Незаконно уволнение и неизплатени заплати от работодатели
  • Обезщетения за трудови злополуки
  • Обезщетение за забавено правосъдие по всички видове дела
  • Обезщетение за причинени вреди от непозволено увреждане от трети лица
  • Неизплатени суми по обществени поръчки
adwise pixel