Ако съдът забави делото ви можете да получите обезщетение

обезщетение

Обезщетение за забавено дело

Всяко заведено дело трябва да се разгледа в разумен срок, а решението по делото да се постанови в рамките на един месец, както препоръчва закона. Това обаче рядко се случва и сроковете не се спазват. Съдилищата са затрупани с работа и в повечето случаи минават две или три години, докато има решение на съда и то само на една съдебна инстанция. Много често, докато делото приключи окончателно, минават 5 или 6 години, а понякога дори и повече.

Ако сте попаднали в подобна ситуация, Имам Право ви съветва да не оставяте нещата така. Всеки, който е започнал дело в съда, е платил такси, адвокатски хонорар, инвестирал е достатъчно време и пари, а е принуден да чака години, докато съдът се произнесе по претенцията му. В повечето случаи, отлагането и забавянето на делото е без очевидна причина, а съдебните заседания се насрочват минимум през 4-5 месеца и естествено това значително забавя изхода на спора. Друго важно е, че докато делото трае толкова дълго, външните обстоятелства могат безвъзвратно да се променят и дори в крайна сметка да спечелите делото, това да се окаже без значение. Много често се случва, длъжникът например, вече да не съществува като фирма или да няма имущество, с което да Ви плати.

В практиката на Съда на ЕС категорично е установено, че делата трябва да разглеждат и решават в разумен срок.

Именно в това се състои и правото на справедлив съдебен процес – да е своевременен, динамичен и без излишно забавяне, като само така могат да се гарантират правата на страните по него.

Положителното е, че от няколко години в нашето законодателство се предвиди възможността, в случай на значително забавяне при разглеждане на делото, може да подадете молба чрез Инспектората на Висшия съдебен съвет до Министерството на правосъдието и да поискате обезщетение за забавено правосъдие. Това се прави в 6 месечен срок след окончателното приключване на делото. В случай на необосновано забавяне от страна съдебните органи, може да Ви се предложи обезщетение  за претърпените вреди, като сключите споразумение за сумата.

В случай обаче, че така предложеното обезщетение Ви се струва не достатъчно високо, след това може да заведете и дело по общия исков ред срещу правозащитните органи, допуснали неправомерното забавяне.

Имам Право може да Ви съдейства при необосновано забавяне на делото Ви и да получите парично обезщетение.

Имаме вече не малко образувани преписки пред Инспектората, по които има присъдено адекватно обезщетение. То се получава от Вас веднага, без излишно чакане и забавяне, в случай, че се съгласите да го приемете.

Делото пред съда ще отнеме повече време, но може да доведе до присъждането на по-голямо обезщетение.

Ако разглеждането на делото Ви пред три инстанции е отнело 5, 7 или повече години, без да е имало реална причина за това и Вие не сте причина за забяването, има много голям шанс да Ви се присъди адекватно обезщетение за цялото време, което сте загубили.

В днешно време необходимостта от бързо и справедливо правораздаване е поставено като приоритет във всяка една правова държава. В случай, че правото на едно лице, независимо дали физическо или юридическо, бъде нарушено, поради необоснована и значителна забава от страна на съда, не се бавете и Вие, а с помощта на Имам право потърсете обезщетение. Всички разноски за водене на делото се поемат от нас, а договореният предварително процент ще ни се дължи само,  след като реално получите парите си, така че, нищо не губите да опитате, може единствено да спечелите.

adwise pixel