Често задавани въпроси

При взимане на решение за финансиране се избира най-подходящата адвокатска кантора в зависимост от съответния случай.
Всяко физическо или юридическо лице, чийто казус попада в кръга от дела, които се финансират от дружеството.
Дружеството предлага финансиране на дела по дължими суми по договори и фактури и по всякакви търговски и облигационни отношения; дела по запис на заповед и нотариално заверени споразумения по чл. 417 от ГПК; дължими обезщетения от застрахователи по Каско, ГО и застраховка на имущество; неизплатени обезщетения при ПТП; дела за недвижими имоти и вещни права върху тях; незаконно уволнение и неизплатени трудови възнаграждения от работодатели; обезщетения за трудови злополуки; обезщетение за забавено правосъдие по всички видове дела; обезщетение за причинени вреди от непозволено увреждане от трети лица; неизплатени суми по обществени поръчки.
Дружеството не предлага финансиране на бракоразводни дела, дела за издръжка и родителски права; данъчни дела; дела по актове на органите на НАП, митници и други административни органи; дела за глоби и наложени наказания по Закона за движение по пътищата; дела срещу неизправни длъжници по Закона за управление на етажната собственост; дела за спорове по кадастрални карти, определяне на граници на имоти, дела по Закона за устройство на територията; дела от и срещу топлофикации, банки и фирми за бързи кредити; наказателни дела и дела за обида, клевета или злепоставяне.
Ако делото не попада в кръга от дела, които се финансират от дружеството или ако при анализ за възможностите за спечелването му и/или събиране на сумата се прецени, че това няма да бъде възможно.
Разноските са различни, с оглед вида на съдебното производство, което следва да се използва за защита на правата Ви. Разноските са държавни такси, депозити за експертизи и призоваване на свидетели, такси за проверка в публични регистри и адвокатски хонорари за водене на делата. Всички разноски се заплащат само и единствено от дружеството.
Искането за финансиране се прави по някой от начините, указани в сайта. Моля да имате предвид, че няма да разгледаме искане, ако не получим копия на документите, които доказват съществуването на вземането Ви.
В срок от 7 дни, след като ни предоставите всички необходими документи, ще получите информация на предоставения от Вас телефон/имейл адрес дали Вашият случай е одобрен за финансиране.
В случай че Вашият случай е одобрен за финансиране, ще бъдете поканени да сключите договор с дружеството.
Не, всички дължими хонорари и такси се заплащат от дружеството.
Дружеството, по силата на подписания с Вас договор, ще дължи заплащане на всички разноски на ответната страна при загуба на делото.
Не, не плащате нищо друго, освен договорената комисиона и то само при ефективното събиране на част или цялата претендирана по делото сума.
Не, процесуалното представителство по делата се извършва от адвокати и Вие нямате задължение да следите за дати, за дадени от съда срокове и т.н. Не сте задължени да присъствате, освен по Ваше желание.
Не, всички споразумения с насрещната страна за дължимите към Вас суми ще се подписват само лично от Вас.
Ще получим заплащане единствено при спечелване на делото и успешно събиране на присъдените суми. Възнаграждението ни е процент от ефективно събраните суми по делото. Извън възнаграждението, което се заплаща при реално събрана сума, не дължите други такси или комисиони.
adwise pixel