обезщетение

Обезщетение за забавено дело

Всяко заведено дело трябва да се разгледа в разумен срок, а решението по делото да се постанови в рамките на един месец, както препоръчва закона. Това обаче рядко се случва и сроковете не се спазват. Съдилищата са затрупани с работа и в повечето случаи минават две или три години, докато има решение на съда и то само на една съдебна инстанция. Много често, докато делото приключи окончателно, минават 5 или 6 години, а понякога дори и повече.

Ако сте попаднали в подобна ситуация, Имам Право ви съветва да не оставяте нещата така. Всеки, който е започнал дело в съда, е платил такси, адвокатски хонорар, инвестирал е достатъчно време и пари, а е принуден да чака години, докато съдът се произнесе по претенцията му. В повечето случаи, отлагането и забавянето на делото е без очевидна причина, а съдебните заседания се насрочват минимум през 4-5 месеца и естествено това значително забавя изхода на спора. Друго важно е, че докато делото трае толкова дълго, външните обстоятелства могат безвъзвратно да се променят и дори в крайна сметка да спечелите делото, това да се окаже без значение. Много често се случва, длъжникът например, вече да не съществува като фирма или да няма имущество, с което да Ви плати.

В практиката на Съда на ЕС категорично е установено, че делата трябва да разглеждат и решават в разумен срок.

Именно в това се състои и правото на справедлив съдебен процес – да е своевременен, динамичен и без излишно забавяне, като само така могат да се гарантират правата на страните по него.

Положителното е, че от няколко години в нашето законодателство се предвиди възможността, в случай на значително забавяне при разглеждане на делото, може да подадете молба чрез Инспектората на Висшия съдебен съвет до Министерството на правосъдието и да поискате обезщетение за забавено правосъдие. Това се прави в 6 месечен срок след окончателното приключване на делото. В случай на необосновано забавяне от страна съдебните органи, може да Ви се предложи обезщетение  за претърпените вреди, като сключите споразумение за сумата.

В случай обаче, че така предложеното обезщетение Ви се струва не достатъчно високо, след това може да заведете и дело по общия исков ред срещу правозащитните органи, допуснали неправомерното забавяне.

Имам Право може да Ви съдейства при необосновано забавяне на делото Ви и да получите парично обезщетение.

Имаме вече не малко образувани преписки пред Инспектората, по които има присъдено адекватно обезщетение. То се получава от Вас веднага, без излишно чакане и забавяне, в случай, че се съгласите да го приемете.

Делото пред съда ще отнеме повече време, но може да доведе до присъждането на по-голямо обезщетение.

Ако разглеждането на делото Ви пред три инстанции е отнело 5, 7 или повече години, без да е имало реална причина за това и Вие не сте причина за забяването, има много голям шанс да Ви се присъди адекватно обезщетение за цялото време, което сте загубили.

В днешно време необходимостта от бързо и справедливо правораздаване е поставено като приоритет във всяка една правова държава. В случай, че правото на едно лице, независимо дали физическо или юридическо, бъде нарушено, поради необоснована и значителна забава от страна на съда, не се бавете и Вие, а с помощта на Имам право потърсете обезщетение. Всички разноски за водене на делото се поемат от нас, а договореният предварително процент ще ни се дължи само,  след като реално получите парите си, така че, нищо не губите да опитате, може единствено да спечелите.

съдебен процес

Със сигурност можете, когато са Ви причинени вреди, вследствие техни неправомерни действия и Имам Право може да Ви помогне за това чрез съдебен процес.

Законът за отговорността на държавата и общините за вреди Ви дава възможността да предявите иск срещу Държавата и общините за всички вреди, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица.

В случай, че сте претърпели такива, обърнете се към Имам Право, за да Ви представляваме в съда без да заплащате такси и хонорари предварително. През последните няколко години зачестиха случаите на предявени искове срещу държавни и общински органи, от чиито действия или бездействия са пострадали гражданите. Казусите могат да бъдат от най-различно естество – например, ако сте задържан и Ви е повдигнато обвинение, а после сте оправдан от съда, ако административен орган е издал акт, с който правата Ви са нарушени и този акт е бил отменен и др.

Отговорност може да търсите и на съдебните органи

– Съд, Прокуратура и следствие, в случай, че сте били неправомерно задържани под стража, лежали сте в ареста или срещу Вас незаконосъобразно са били предприети принудителни мерки. Имате право да съдите Прокуратурата, ако сте били обвинени в извършване на престъпление, а после сте оправдани или наказателното производство срещу Вас е било прекратено, поради липса на доказателства. Ако правото Ви на справедлив съдебен процес е било нарушено, както и правото Ви на свобода и сигурност, съгласно Европейската Конвенция за правата на човека, също имате право на иск срещу отговорните за това органи.

Вредите, за които може да съдите държавата, общината, както и правозащитните органи могат да бъдат имуществени, а и неимуществени. Всички те подлежат на доказване по делото, но екипът на Имам Право има достатъчно опит, за да Ви посъветва какво е редно да се претендира и как да бъде доказано. Ако сте бил неправомерно задържан под стража  например и сте загубили работата си, може да поискате да Ви се заплатят пропуснатите ползи – това са парите, които щяхте да получите, ако не бяхте задържани и можехте да работите. Направили сте разходи и за адвокат, които нямаше да направите, ако срещу Вас не беше водено дело – и за това следва да сте обезщетени.

Едно незаконно задържане или съдебен процес причинява не само финансови загуби, но води и до емоционален стрес, безпокойство, хората изпитват дори срам, притеснения от близки и познати, губят приятелите си и семействата си, които гледат на тях по друг начин. Всяко едно несправедливо обвинение причинява напрежение, страх  и несигурност, които следва да бъдат обезщетени, когато невинността се установи от съда или самата Прокуратура оттегли обвиненията си.

Причинени вреди от държавата – Какво мога да направя?

Ако изпаднете в подобна ситуация, непременно се свържете с Имам Право, за да Ви предложим подходящ начин, по който да бъдете овъзмездени. Това е установена практика във всички държави по света, която вече се наложи и в нашата съдебна система.

Имам Право ще заплати всички дължими държавни такси, такси за експертизи, адвокатски хонорари и др. разноски по Вашето дело. Няма да е нужно да да губите времето и парите си втърсене на правна помощ. Дължимият процент от постигнатото обезщетение се договоря предварително с Вас и се дължи на Имам Право само при спечелване на делото и реално изплащане на сумата към Вас. В случай, че делото се загуби, Вие няма да дължите разноски на насрещната страна. Те ще са изцяло за сметка и ще се изплатят от Имам Право.

Eфективни правни средства за защита на справедлив съдебен процес.

трудова злополука

Трудова злополука – За съжаление, както често се случва, всеки може да претърпи инцидент по време на работа или при изпълнение на трудовите си задължения. Особено професиите, които са свързани с тежка физическа дейност, опасна работа с машини или режещи уреди, излагат на още по-голям риск лицата, които ги упражняват. За трудова се смята и злополуката, ако например паднете или претърпите какъвто и да е друг инцидент на път за работа.

Практиката ни показва, че в голяма част от случаите при претърпяването на злополука от работник или служител, работодателят не покрива каквито и да е разходи за лечение, нито пък предлага да заплати обезщетение. Ако и Вие изпаднете в такава ситуация, „Имам Право“ е специализиран във воденето на дела срещу некоректни работодатели. Може да Ви помогнем да си получите парите, както за натрупаните сметки за лекарства, така и да Ви се плати за изтърпените болки и страдания. От нашия опит сме установили, че съдът присъжда обезщетения все по-често и все в по-голям размер, така че си струва да заведете дело срещу работодател, който не иска да Ви плати. Това е Ваше законно право и Вие може да го упражните, ако интересите Ви са нарушени.

Какво се случва при настъпването на една трудова злополука?

Първо, работодателят трябва да подаде документи към съответното поделение на НОИ – Декларация, в която да опише станалото. След разглеждане на преписката, НОИ се произнася с Разпореждане дали приема, че е налице трудова злополука.

В случай, че в действителност се касае за такава, Вие имате право да поискате от работодателя да Ви заплати всички направени разходи за медицинско обслужване, като му представите разбира се, платежните документи за това. Често се налага извършването на операция, поставянето на пластини на крайници с фрактура, заплащането на дълъг курс рехабилитация, високи сметки за лекарства и медикаменти. Всички тези разходи, следва да се покрият от работодателя, но само ако са свързани с лечението Ви и имате документ за плащане.

Освен, че работодателят е длъжен да плати направените от Вас имуществени разходи, полага Ви се и обезщетение за изтърпените болки и страдания, вследствие на инцидента. Това са така наречените неимуществени вреди, които се определят от съда по справедливост. Всеки човек, претърпял тежка травма, изживява допълнителен стрес, напрежение, често страда от безпокойство и безсъние, може да вдигне кръвно или да чувства друг дискомфорт или неразположение. Хората се чувстват емоционално нестабилни, зависими от околните, безполезни и безпомощни. По времето на лечението си имат нужда от подкрепата на близките, които често се налага да им помагат в ежедневното обслужване и да се грижат за тях. В повечето случаи, дори след отшумяване на физическите болки, остава емоционалната травма от преживяното, която понякога е и за цял живот. За всички тези преживени болки и страдания също Ви се полага обезщетение в подходящ размер.

Кога да потърсите нашата помощ?

Винаги, когато инцидента е настъпил поради служебните Ви задължения, но Вие не сте виновен и не сте го причинили по невнимание, груба небрежност или в нарушение на инструкциите за безопасност на работа, работодателят е длъжен да Ви обезщети за претърпените имуществени и неимуществени вреди. Ако не го направи, не се колебайте да потърсите „Имам право“ и да изпратите Вашия случай за преценка. Всички разходи по делото – адвокатски хонорари, такси и др., ще бъдат поети от нас, няма да се налага да плащате нищо при водене на делото. Няма какво да загубите, само да спечелите това, което по закон Ви се полага.

adwise pixel